REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

REKLAMACE

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je společnost SKISPORT Drápela s.r.o., Novosady 880/111, Velké Meziříčí, 59401, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to společnost,  která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu 6 měsíců a po dobu 24 měsíců odpovědnost za závady, kdy záruční lhůta se začíná dnem prodeje. 

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. 

Převzetí zásilky a reklamace

Zásilku doručenou dopravcem doporučujeme před převzetím důkladně zkontrolovat. V případě, že je zboží na první pohled poškozeno, sepište reklamační zápis. Zde uveďte místo poškození . Pokud budete chtít reklamovat zboží zjevně poškozené přepravou a nebude vystaven Zápis o škodě, nebudeme moci takovouto reklamaci přijmout. Reklamace na rozbité sklo, prosím, zaznamenejte do formuláře u dopravce. 

Pokud zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu výrobní vadu co nejdříve nás kontaktujte.

Poškozené nebo chybějící zboží se budeme snažit dodat v co nejkratším termínu. Dodavatel má lhůtu 30 dnů na vyřízení. 

Nekompletnost zásilky je nutné podat písemně na e-mail eshop@skisportdrapela.cz ihned po doručení zásilky, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data doručení zásilky. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. 

Obsah reklamace 

· název reklamovaného zboží

· konkrétní popis závady

· reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část

· kopii dokladu o koupi(faktura), nebo jiný doklad potvrzující koupi

· doporučujeme též přiložit záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi - stačí kopie)

· adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)

Tyto informace nám pomohou k rychlejší identifikaci a vyřízení reklamace. 
Reklamované zboží je nutné dopravit k nám jakýmkoliv způsobem na naši adresu. Zpět bude opravený výrobek dopraven na naše náklady. 

Reklamace zasílejte na adresu


SKISPORT Drápela s.r.o.

Třebíčská 2212/68
Velké Meziříčí
594 01

Vaše reklamace bude vyřízena v 30-ti denní reklamační lhůtě. 

Vyřízení reklamace

O vyřízení reklamace budete informováni telefonicky či elektronickou poštou.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Prodávající po řádném vyřízení Reklamace upozorní kupujícího, že jeho reklamace byla vyřízena. 

Nárok na uplatnění záruky na jakost zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Reklamace zboží

Prosíme prvně o informaci mailem či po telefonu o reklamovaném zboží. Před odesláním reklamace prosíme o vyplnění formuláře o vrácení a následného odeslání řádně očištěného zboží na adresu provozovny.

 

Vaši reklamaci vyřídíme v nejkratším možném termínu, ale nejpozději do 30 dní od přijetí reklamovaného zboží na provozovnu.

 

Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

Akceptuje zákonné právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od doručení objednaného zboží, nepoškozeného a v původním obalu. Spolu s odeslaným zbožím zašlete i přiložený formulář o vrácení zboží. 

 

Kde zboží vrátit či reklamovat

Zboží můžete vrátit v prodejně SKISPORT Drápela s.r.o.

Vrácené či reklamované zboží můžete zaslat na adresu provozovny:

 

 • SKISPORT Drápela s.r.o.
  Třebíčská 2212/68
  Velké Meziříčí
  59401
   
  tel: 732445586

 

Zboží zasílejte bez dobírky a dobře zabalené, aby nedošlo k jeho poškození. 
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ 1

×

Splátková kalkulačka ESSOX